Wear More.

Wash Less®

Polygiene-behandlade textilier behöver inte tvättas så ofta, vilket förlänger en produkts livslängd – och sparar vatten, energi, tid och pengar.

Polygiene låter dig använda mer och tvätta mindre samtidigt som du är klimatsmart!

Frågor och svar

TIPS PÅ HUR VI BÄTTRE TAR HAND OM VÅRA KLÄDER

Poly_Wear More_Environment_Crop

Använd mer

Det är inte alltid nödvändigt att tvätta ett plagg efter en användning. Du kan använda dina plagg mer och längre mellan tvättarna, vilket minskar ditt klimatavtryck.

Poly_Wash Less_Environment_Crop

Tvätta mindre

Tänk dig för innan du tvättar. Att minska vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukningen gynnar alla, och du får mer tid över till annat!

Poly_Live Longer_Environment_Crop

Längre livslängd

Om du tvättar och torkar dina kläder mer sällan kan du förlänga klädernas livslängd och bidra till en bättre miljö.

Poly_Recycle_Environment_Crop

Återvinn

Istället för att kasta dina kläder när de slitits ut kan du lämna dem till återvinning. Håll också utkik efter kläder som kan återvinnas när du handlar.

Spara vatten, tid, energi och pengar

poly_twothirds_illu_se

Tvätta mindre. Spara tid

wear-more-wash-less-polygiene

ÄLSKA ATT SVETTAS!

Gillar du att träna till och med när svetten rinner ner för pannan? Slänger du kläderna i tvätten efter varje träningspass? Om du tvättar mer sällan håller dina favoritkläder längre. Det är också så att vi konsumenter står för upp till två tredjedelar av den totala påverkan av ett plaggs miljöpåverkan under sin livstid, det vill säga det avtryck på miljön som sker efter köp. Tvättar du hälften så ofta minskar också miljöpåverkan med hälften.

Vi vet med säkerhet att alla plagg påverkar miljön och klimatet på något sätt. Det vi kan göra är att förändra våra beteenden och göra mer medvetna val. Summerar vi effekten av de volymer kläder vi människor använder blir den mycket stor.

Även om vi köper skalplagg som gjorts av återvunna plast askor eller tröjor av ekologisk bomull så är den totala miljöpåverkan ändå beroende av hur vi använder och sköter plaggen.

Läs mer om hur du kan göra klimatsmarta val i din klädkonsumtion i boken Älska att svettas. Beställ boken Älska att svettas i formuläret nedan.

Hur mycket vatten förbrukar vi som konsumenter?

Enligt branschrapporter står konsumenter för två tredjedelar (2/3) av ett plaggs miljöpåverkan under dess livslängd. Överanvändningen av vatten, till största del på grund av onödigt tvättande, är en viktig faktor vid beräkningen av det här avtrycket. Vattenbrist är ett akut problem i stora delar av världen, både i industriländer och utvecklingsländer.

Ett plagg som har behandlats med Polygienes teknik för luktkontroll förblir luktfritt och kan därför användas flera gånger innan det behöver tvättas. Materialet håller också längre utan överdrivet tvättande och bakterietillväxt, och den behandlade produkten kastas inte innan det slitits ut på grund av lukt. Allt som nämnts ovan leder till lägre vattenförbrukning. Hållbara och effektiva tekniker för luktkontroll, som Polygiene, spelar en viktig roll i arbetet med att minska miljöpåverkan för kläder och utrustning.

Här får du detaljerade svar om silver, textil och miljö.

Varifrån kommer silver som Polygiene använder?

Vi använder enbart återvunnet silver som kan ha använts i ett kretskort, en solcell, en mobiltelefon eller som smycken och som därefter har renats till sin ädlaste form.

Hur mycket silver använder Polygiene?

2016 tillverkades över 30 miljoner meter tyg behandlat med Polygiene. Det motsvarar en användning av cirka 480 kilo återvunnet silver och det kan jämföras med den totala förbrukningen av silver i världen som är cirka 25 000 ton per år. Polygienes behandling är permanent och effekten som silvret ger stannar kvar i plagget under hela dess livslängd, även efter tvätt.

Ni påstår att ni använder “naturligt silversalt”. Vad är det?

Det korrekta begreppet är silverklorid, AgCl, och är ett salt som består av silver och klor. Silverklorid förekommer helt naturligt i jord och hav och är inte vattenlöslig.

Silver finns i många former – varför just silverklorid?

Fördelen med silverklorid är att den inte är vattenlöslig och därmed inte tvättas ur plaggen så lätt. Silvernitrat hade varit ett tänkbart alternativ eftersom det har likartade egenskaper när det gäller lukt. Vi har dock valt att inte använda silvernitrat eftersom det är lättlösligt i vatten och därmed snabbt skulle försvinna ut ur plaggen.

Finns det verkligen silver kvar i kläderna efter några tvättar?

Ja. En behandlad T-shirt innehåller cirka 3 mg silver. Tester har visat att det efter 100 tvättar finns tillräckligt mycket silver kvar för att den lukthämmande effekten fortfarande ska vara god.13 Det innebär att utsläppen från plagg som är permanentbehandlade är mycket små. Silver-halten i tvättvattnet är så låg att europeiska livsmedelsmyndig-heten EFSA till och med godkänner det som dricksvatten.

Är det farligt med silver i dricksvattnet?

I korthet: Nej. I EU:s ramdirektiv för vattenlistas 33 olika ämnen som anses extra farliga. Några av dem är bly, kadmium, kvicksilver, organiskt tenn och nickel. Silver finns inte med på den listan.20

Men är inte silver giftigt för vattenlevande organismer?

Jo, fria silverjoner är skadliga för vattenlevande organismer. Men de partiklar med silversalt som frigörs vid till exempel tvätt av en Polygienebehandlad tröja reagerar snabbt med de sulfidjoner som finns i avloppet.

Kan man bli sjuk av silver?

Nej och ja. Att bära silversmycken är garanterat ofarligt. Inte heller silver i mat och vatten bedöms som farligt så länge halterna är under gränsvärdet. Världs-hälsoorganisationen WHOs gräns för vad som anses som ett riskfritt silverintag är 13 gånger det vi får i oss via naturliga källor. Men skulle man få i sig höga doser silver av olika anledningar kan man drabbas av ett sjukdomstillstånd som kallas argyri, en permanent missfärgning av huden och ögonens bindhinnor.

Den ökning som Polygiene bidrar till om silvret släpper från textilerna är i förhållande till den naturliga förekomsten eller industrins användning knappt mätbar. Det betyder inte att det är fritt fram att släppa ut silver i naturen och vi arbetar ständigt på att försöka förbättra vår teknik för att uppnå samma resultat med ännu mindre silver.

Samtidigt är det viktigt att säga att det finns många ämnen som är betydligt större hot mot vår miljö och vår hälsa (exempelvis koldioxid).

Om silver är så ofarligt – skulle jag kunna äta silver?

Nja. Silver är visserligen en godkänd livsmedelstillsats inom EU och används bland annat till konfektyr, i chokladdekor och likörer och enligt Världshälsoorganisationen WHO är det igen fara att få i sig upp till 10 gram silver under en livstid eller 0,5 milligram om dagen. Det är dock halter som man bara kan få i sig under exceptionella omständig-heter. Genomsnittsintaget av silver från både livsmedel och dricksvatten upp-skattats av WHO till upp till 0,08 milligram per dag.

Inom alternativmedicin anses kolloidalt silver, vilket är en silverlösning, ha en läkande effekt på en lång rad åkommor. Då detta saknar tillräcklig grund i medicinska studier försöker myndigheter i både USA och EU hämma användningen.14

Hur påverkas huden av silver?

Silver har ingen direkt påverkan på huden eller dess naturliga bakterieflora, inte ens när silver är i kontakt med huden under en längre tid. Ett tecken på det är att tillsynsmyndigheten för läkemedel och hälsovårdsprodukter i Storbritannien godkänt att bandage som är behandlade med Polygiene får användas för att förbinda öppna sår.

Vad är nanosilver?

Nano betyder att man byggt upp partiklar av atomer eller molekyler i mycket liten storlek. Det kan ge material en del kraftfulla och unika egenskaper. Om det är silver som delas upp på det sättet blir namnet nanosilver.
Det finns dock en oro för vad som händer när nanopartiklar kommer in i människor (exempel genom kosmetika, kläder eller annat som rör huden) eller sprids i naturen och den måste man ta på allvar, inte minst eftersom nanotekniken fortfarande är ny. Inom EUs allmänna kemikalieprogram pågår en översyn av nanomaterial. Vi på Polygiene har därför av säkerhetsskäl valt att inte använda nanosilver.
Det silverkloridskikt som sitter fast på vår titandioxid är tunt, vilket ger en stor effektiv yta samtidigt som vi kan använda små mängder av silver.

Men bakterier blir väl resistenta när de utsätts för silver?

I teorin ja, i praktiken nej. Bakterier som utsätts för antibakteriella medel kan bli motståndskraftiga mot just det medlet. Det gäller även silver men trots att ädel-metallen under lång tid har använts som bakterie-dödande medel är resistens orsakad av silver extremt sällsynt.

Enligt EU hör dock inte silver till de viktigare ämnena när det gäller uppkomsten av antibiotikaresistens, överanvändning av antibiotika bland
både människor och djur är fortfarande den största orsaken. Trots det tar vi på Polygiene frågan på största allvar eftersom resistenta bakteriestammar är en av vår tids största medicinska utmaningar.

I Sverige har Polygiene fått kritik för sin användning av silver. Har ni fått samma kritik i andra länder?

Nej. Ute i Europa, USA och Asien diskuteras framförallt den överhängande klimatfrågan i samband med textilproduktion och klädkonsumtion. På de marknaderna efterfrågas åtgärder för att klara av vattenförsörjningen, minska koloxidutsläppen, få en renare energi-produktion och minska jordförstöringen.
Det danska Miljödepartementet gjorde 2012, i samarbete med det danska Naturvårdsverket, en undersökning av textilprodukter som finns på den danska marknaden.15 De ville bland annat veta om produkter som innehöll nanosilver eller silver hade några negativa hälso- eller miljöeffekter, men undersökningen visade inga sådana effekter.

Hur vet jag om det Polygiene påstår stämmer? Finns det oberoende tester?

Ja, Det oberoende danska forsknings-institutet DHI har undersökt hur miljön påverkas av ett Polygienebehandlat plagg jämfört med ett obehandlat plagg. Ett stort antal miljöpåverkande parametrar vägdes in. Resultatet av denna LCA blev att den sammantagna miljöpåverkan blir lägre redan när ett Polygiene-behandlat plagg används en gång extra innan det tvättas jämfört med ett obehandlat plagg som tvättas efter varje användning.

Bör man silverbehandla barnkläder?

Nej. Polygienes produkter är godkända för användning i barnkläder av bland annat Oeko-Tex®. Trots det bedömer vi att behovet av att behandla barnkläder är litet eftersom barn utvecklar mindre svettdoft än vuxna och för att barnkläder ofrånkomligt måste tvättas ofta. Däremot kan det finnas skäl att behandla till exempel hjälmar, skor och olika typer av idrottsskydd för barn eftersom de tvättas sällan.

Varför innehåller Polygienes lösning titandioxid?

Det beror på att silvret – den aktiva komponenten i vår lösning – behöver en bärare och ingen gör det jobbet bättre än titandioxid. Samtidigt gör titandioxid-partiklarna det möjligt att minimera mängden silver som vi använder.

Men är inte titandioxid farligt?

Frågan har varit uppe till diskussion många gånger. Ämnet används i många olika produkter, bland annat för att skapa vit färg, som solskydd och i en lång rad kosmetiska produkter och man har varit rädd för att det skulle kunna orsaka cancer. Enligt det svenska Läkemedels-verket föreligger det inte någon ökad risk för cancer vid intag av titandioxid via huden (som det handlar om när ett plagg är förbehandlat) och 2016 godkändes det även som livsmedelstillsats inom EU.16 År 2017 listades det i EU med en klassning som medger fortsatt användning (misstänkt cancerframkallande vid in-andning, alltså inte vid intag via huden) 20
Titandioxid finns även i en nanoform. Här finns en lite större oro men Läke-medels-verket bedömer att riskerna är små. Polygiene använder inte titandioxid i nano-storlek.

Är inte silverklorid att betrakta som en dödlig biocid?

Först lite fakta: Biocider är ämnen som kan döda levande organismer men det kan även handla om att förhindra organismer att göra skada. Några exempel på produkter som är biocider är båt-bottenfärg, myggmedel och konserveringsmedel.17

Varor som är behandlade med biocidprodukter innehåller ämnen som kan vara farliga eller giftiga för människor och miljö i stora mängder och fel sammanhang. Därför måste alla biocider som används vara tillåtna innan de kan släppas ut på marknaden och säljas inom EU. Silverklorid använt på kläder (som i Polygienes fall) prövas under tiden fram till ungefär 2020 inom EUs granskning av biocider. Det finns inget som tyder på att det skulle förjbudas efter att prövningen är klar.

År 2013 infördes en ny biocidförordning. Vad innebär den för Polygiene?

Biocidförordningen är ett regelverk inom EU som ska säkerställa en hög skyddsnivå både för människors och djurs hälsa och för miljön när det gäller produkter som innehåller biocider.

Polygienes produkter uppfyller de krav som ställs och företaget välkomnar den skärpning i lagstiftningen som blev en följd av den förordning som infördes 2013. Där regleras bland annat att behandlade produkter ska förses med etikett eller märkning som förklarar både funktionen och redovisar den aktiva substansen.

Effektiviteten ska dessutom vara dokumenterad genom fältstudier och laboratorietester.

Hur påverkar kläder klimatet?

I Sverige kommer modeindustrin på fjärde plats över olika samhällssektorers totala utsläpp av växthusgaser som koldioxid.18 Globalt beräknas tre procent av alla koldioxid-utsläpp komma från produktion och användning av textilier. Det innebär att kläder har större klimatpåverkan än många andra produkter. För att tillverka en T-shirt ökar utsläppen av växthus-gaser med mellan fyra och tio kilo.

Vad betyder hållbart mode?

De flesta aktörer är idag överens om att vårt moderna samhälle måste utvecklas i en mer hållbar riktning. Detta inkluderar hur vi producerar och konsumerar kläder, skor, accessoarer och andra textilier. I princip alla större klädföretag i Sverige har idag ett pågående arbete inom hållbarhetsområdet.

Hållbart mode handlar både om att producera kläder på ett miljömässigt och socioekonomiskt hållbart sätt och om att vi måste konsumera mer hållbart. För att komma dit måste vi både ändra beteenden och attityder.

Varför ska jag ändra mina köp- och tvättvanor?

Vad vi köper och hur vi tvättar är självklart upp till var och en av oss att bestämma. Men om vi ska kunna minska miljöpåverkan och skapa ett mer hållbart samhälle krävs förändringar, inte minst i synen på våra kläder.

Det blir inte lätt! För att lyckas gäller det att vi konsumenter förstår vad förändrade köp- och tvättvanor ger för effekter. Vi kan även bli bättre på hur vi tar hand om våra använda kläder. Den som tröttnar på ett plagg kan med fördel lämna in det till en second handbutik eller skänka det till välgörenhet istället för att slänga plagget.

Om alla i Sverige skulle välja att köpa ett kilo begagnade kläder per år istället för att köpa nya skulle vi tillsammans minska koldioxidutsläppen med 142 000 ton, minska användningen av kemikalier med 25 ton samt spara vatten motsvarande 600 miljoner badkar.19

Förutom att spara på miljön så spar vi också tid. Bra va! Tänk, du får mer tid till annat när du väljer att tvätta mer sällan.

Ni säger att jag kan spara tid och pengar genom att köpa Polygiene- behandlade kläder. Hur då?

Silver har ingen direkt påverkan på huden eller dess naturliga bakterieflora inte ens när silver är i kontakt med huden under en längre tid.

Hur ska jag få råd att köpa kvalitetskläder?

I korthet: Nej. I EU:s ramdirektiv för vatten listas 33 olika ämnen som anses extra farliga. Några av dem är bly, kadmium, kvicksilver, organiskt tenn och nickel. Silver finns inte med på den listan.

Varför luktar det så illa i min tvättmaskin?

Nej. Polygienes produkter är godkända för användning i barnkläder av bland annat Oeko-Tex®. Trots det bedömer vi att behovet av att behandla barnkläder är litet eftersom barn utvecklar mindre svettdoft än vuxna och för att barnkläder ofrånkomligt måste tvättas ofta. Däremot kan det finnas skäl att behandla till exempel hjälmar, skor och olika typer av idrottsskydd för barn eftersom de tvättas sällan.

Vilka mål har Sverige när det gäller återvinning av textilier?

Naturvårdsverket har lämnat förslag till regeringen om en mer hållbar hantering av textiler. Ett sådant är att mängden textilavfall ska vara 60 procent lägre 2025 jämfört med 2015. Samtidigt ska 90 procent av det textilavfall som har samlats in gå till återanvändning eller materialåtervinnas.
För att detta ska fungera förbereds en informationsinsats riktad till konsumenter om textilkonsumtionens miljö- och hälsopåverkan. Många länder är bättre än Sverige. Bäst är Tyskland, där samlas nästan alla gamla kläder in.

Hur har historisk användning av silver påverkat miljön?

Silver ansamlades i miljön redan under romartiden och var då ett resultat av en ökad användning av bly. Betydligt högre silvernivåer uppstod efter den industriella revolutionen. När man undersöker torv från olika djup kan man se atthalterna i ett årsskikt plötsligt steg cirka 100 gånger jämfört med under romartiden. Sedan dess ligger nivåerna kvar på ungefär samma nivå. I jorden späds nykommet silver ut så att det blir ganska- små tillskott till de gamla halterna. Silverhalterna idag är högre än vad som var fallet under romartiden, men det är inget stort problem. Växter, bakterier, maskar och andra organismer i jorden tål betydligt högre halter än de nuvarande.

Bidrar kläder till att öka mängden mikroplaster i hav och sjöar?

Ja, polyester är en sorts plast som är ett vanligt material i kläder. Även här är tvättning ett bekymmer eftersom det är i tvättprocessen som mikroplaster slits loss. En värsting i sammanhanget är fleecetröjor. Vi ska dock inte överdriva klädernas betydelse. De största källorna bedöms vara damm från bildäck och plastspill från industriell tillverkning, transport och användning av plast. Hygienprodukter bidrar med ca 0,1 procent.

Har Polygiene någon miljömärkning?

Ja, flera stycken faktiskt. Först och främst är Polygienes produkter godkända av bluesign®. Det är ett certifieringssystem för textilprodukter som innefattar allt från utsläpp i luft och vatten under produktionen till resurshushållning och arbetarskydd. Även mängden kemiska ämnen i kläderna kontrolleras.
Märkningen innefattar främst material men även tillverkare och återför-säljare kan ansluta sig som medlemmar och arbeta mot standarden. Ett mål är att förhindra att icke miljömässigt hållbara komponenter kommer in i produktionsprocessen.

Polygienes produkter är även Oeko-Tex® certifierade. För att en produkt ska få den certifieringen måste den uppfylla höga humanekologiska krav. Det betyder att den inte får innehålla kemikalier i halter som är hälsoskadliga.
Produkterna klarar även de krav som EU har ställt upp i sitt regelverk REACH och som godkänts av USA miljömyndighet EPA och av Common Thread samt ECO CIRCLE, ett japanskt program för återvinning av textilier.

Alla farliga metaller och kemikalier måste väl ändå bort?

Självklart ska vi arbeta för att minimera alla hälsorisker. Problemet med både metaller och kemiska ämnen är att de är naturliga och finns i miljön oberoende av oss människor. Därför kan målet aldrig vara noll, vi måste istället verka för att halterna inte ska öka till farliga nivåer.
Kemi är i sig inte något ont, snarare tvärtom. Olika typer av kemiska föreningar, både naturliga och skapade, bidrar till att lösa många av mänsklighetens stora utmaningar. Målet måste vara att vi både ska utnyttja metallers och kemikaliers positiva egenskaper samtidigt som vi fortsätter arbetet för att få bort dem som riskerar att skada oss eller vår miljö.

Någon risk med silver finns det väl?

Jo, silver har absolut en del nackdelar. Metallen har en negativ påverkan i koncentrerade mängder, om det inte är stabilt och när det långt överstiger de halter som redan finns i naturen. Det finns, som alltid, en del oklarheter om vid vilka halter och i vilka former silver kan påverka människor, djur och organismer. Därför måste forskningen fortsätta, och alla aktörer måste vara lyhörda för nya forskningsrön.

Källförteckning/fotnot

1. Well Dressed? Rapport från Cambridge University
2. Naturvårds-verket, 25 nov 2014: Tio badkar vatten för en t-
tröja,
3. Svenska Dagbladet, Sara Bränström, 15 okt 2016: H&M
Storsatning kan bli ny miljardindustri
4. Jordbruksaktuellt: Bomullens utmanare
www.ja.se/artikel/27057/delad
5. SciEP, www.sciepub.com
6. Doktorsavhandling av Sandra Roos, Chalmers: Advancing life
cycle assessment of textile products to include textile
chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment
7. Testfakta, www.testfakta.se/sv/konsument/article/sa-gor-du-
ett-gronare-kladval
8. www.framtidsstigen.se/alla-vara-klader/
9. VKM, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, www.vkm.no
10. American Society for Microbiology

11. EUs Biocidförordning
12. FEMINA, www.femina.se/3-satt-att-fa-traningskladerna-att-
halla-langre
13. Industrial Microbiological Services LTD, UK
14. Livsmedelsverket: Kolloidalt silver
15. Rapport från det Danska miljödepartementet: Assessment of
nanosilver in textiles on the Danish market
16. Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer
17. Kemikalieinspektionen: Biocidprodukter
18. Naturvårdsverket Rapport: Konsumtions-baserade utsläpp av
växthusgaser per område
19. Living Green: Fem anledningar att handla second hand
20. ECHA, European Chemicals Agency, www.echa.europa.eu

Allmänna källor

AEG, www.aeg.se/care
Business Sweden, China
Europaparlamentet, www.europarl.europa.eu
How Stuff Works, www.howworksis.com
Kemikalieinspektionen: Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt
Kemikalieinspektionen, Global Rapport, www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-
kemikalier-i-textilier.pdf
Miljödirektoratet: Overordnet tiltaksvurdering mot mikroplast
Mistra Future Fashion, www.mistrafuturefashion.com
Naturvårdsverket: Gifter och miljö 2013
Naturvårdsverket: Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område

Naturvårdsverket: Mikroplaster – källor och förslag
Naturvårdsverket: Miljöarbete i Sverige – Hantering av Textilier
Nordiska ministerrådet
Polygiene Vitbok, 2013: Tala om Silver
SGU Sveriges Geologiska Undersökning: Grundvattennivåer, www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer
Teko, Sveriges textil- & modeföretag, www.teko.se
Testfakta: Lista över alla tillsatser
Tvättonline: Rengöring av tvättmaskin
Wear More. Wash Less, www.polygiene.com
Wikipedia: Silverklorid
Vårdguiden
Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet

KLIMATSMARTA PLAGG MED POLYGIENE

  • Konsumenter står för 2/3 av ett plaggs klimatpåverkan, mestadels på grund av tvätt och torkning.
  • Wear More. Wash Less® gör det möjligt att spara vatten, energi och egen tid. Materialet håller längre utan överdriven tvätt och Polygiene-behandlade plagg slängs inte innan de slitits ut på grund av lukt.
  • Det går att resa lätt med mindre bagage.
  • Alla Polygiene-behandlade plagg kan återvinnas – Common Threads, Eco Circle
Poly_1_Landscape_Web